Algemene voorwaarden Dronefilm

Artikel 1 Toepassing.

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige
voorwaarden van toepassing.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Dronefilm eerst, indien zulks door Dronefilm schriftelijk wordt bevestigd.
3. Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, welke door de opdrachtgever zijn of zullen worden gesteld.
4. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn ten behoeve van Dronefilm, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Dronefilm werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering door Dronefilm van enige opdracht ingeschakeld zijn en voor alle personen voor wier handelen of nalaten Dronefilm aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2 Offertes.

1. Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm.
2. Dronefilm kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 Overeenkomst.

1. Een overeenkomst tussen Dronefilm en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip waarop Dronefilm een door de opdrachtgever akkoord bevonden offerte (mondeling en/of schriftelijk) ontvangt, welke een geldigheidsduur heeft die op het tijdstip van ontvangst door Dronefilm (nog) niet is verlopen.
2. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor Dronefilm eerst bindend, indien en voor zover deze door Dronefilm schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 4 Prijzen.

1. Tenzij anders aangegeven, worden prijzen uitgedrukt in Euro’s, exclusief BTW.
2. Alle kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in de overeenkomst, zijnde het gevolg van hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de opdracht- gever, hetzij een omstandigheid waarin de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Dronefilm behoudt zich het recht voor om meerwerk, voortvloeiend uit de overeenkomst, te verrekenen met het door opdrachtgever verschuldigd eindbedrag, met een maximum van 10% over het geoffreerde eindbedrag.

Artikel 5 Levering.

1. Dronefilm zal de diensten leveren op het tijdstip dat overeengekomen is in de opdracht.
2. Door Dronefilm gemaakte extra kosten, in verband met door opdrachtgever gewenste spoedlevering(en) en/of oplevering eerder dan bij overeenkomst voorzien, zijn voor rekening voor de opdrachtgever.

Artikel 6 Betaling.

1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden overeenkomstig door Dronefilm bij offerte, opdrachtbevestiging, overeenkomst of anderszins vastgelegde betalingsvoorwaarden, onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de opdrachtgever van Dronefilm een betalingsschema. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de opdrachtgever een aparte factuur, waarvan de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn.
3. Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door Donefilm is ontvangen, is opdrachtgever aan Dronefilm een rente van 5% per maand verschuldigd, over het uitstaande bedrag vanaf de dag dat de betaling opeisbaar is tot de dag van de algehele betaling.
4. Kosten van buitengerechtelijke maatregelen namens Dronefilm ter incasso van haar vordering, komen voor rekening van opdrachtgever.
5. Zo lang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met
eventuele bijkomende kosten, zoals verzendkosten en kosten zoals vermeld in het voorgaande lid 3 en 4 heeft voldaan, behoudt Dronefilm zich het eigendom van
de goederen (filmmateriaal, fotomateriaal, data) voor.
6. Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de geleverde diensten en
producten heeft voldaan mag opdrachtgever op geen enkele wijze gebruik maken van de geleverde producten c.q. diensten.

Artikel 7 Annulering.

1. Annulering van de opdracht is alleen schriftelijk mogelijk, alle andere wijzen worden niet geaccepteerd.
2. In geval van annulering zal Dronefilm reeds gemaakte kosten in rekening brengen.
3. Indien de opdrachtgever binnen 2 weken vóór de (eerste) opnamedag de
werkzaamheden annuleert, wordt er alleen in geval van overmacht een regeling getroffen ten aanzien van het overeengekomen factuurbedrag. In alle overige gevallen is de opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd.
4. De regeling bij annulering in geval van overmacht kan bestaan uit een eventuele ontbinding van de overeenkomst of het afspreken van een nieuwe opnamedatum.

Artikel 8 Overmacht.

1. Onder overmacht zoals gesteld in artikel 7 lid 3 is sprake in het geval van:
a. overlijden van opdrachtgever(s), betrokkene(n) of een familielid in de eerste of tweede graad.
b. acute ziekenhuisopname van de opdrachtgever(s), betrokkene(n).
2. Onder overmacht ten aanzien van de uitvoering van de opdracht door Dronefilm wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dronefilm geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dronefilm niet in staat is de verplichtingen na te komen. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, maatregelen van overheidswege, transportmoeilijkheden, weersomstandigheden,brand,technische-en/ofcomputerstoringofandere ernstige storingen bij Dronefilm of dat van door haar ingeschakelde derden. Ziekte van personeel of gehuurde crew leden worden daaronder eveneens begrepen.
3. Bij overmacht heeft Dronefilm het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur van de overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Dronefilm in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
4. Voor zover Dronefilm ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dronefilm gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
5. In geval overmacht conform lid 2 zal Dronefilm de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening brengen, waaronder eventuele reis- en verblijfkosten.

Artikel 9 Reclamatie.

1. Eventuele reclamaties met betrekking tot door Dronefilm geleverde diensten en/of producten, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen veertien dagen na respectievelijk levering van de diensten en/of producten, beëindigingvandewerkzaamhedenen/ofverzendingvandefactuur schriftelijk,bij voorkeur aangetekend, bij Dronefilm te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden.
2. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte diensten en/of zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dronefilm en op de wijze zoals door haar aangegeven.

Artikel 10 Garantie.

1. Dronefilm garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Dronefilm de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van Dronefilm, en voorzover mogelijk, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt
opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Dronefilm te retourneren en de eigendom daarover aan haar te verschaffen.
3. De in deze voorwaarden genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dronefilm opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 11 Auteursrechten.

1. Het auteursrecht op alle door Dronefilm geproduceerde producties en media blijft ten alle tijden berusten bij Dronefilm. Openbaarmaking of gebruik van video (fragmenten) anders dan eigengebruik is zonder schriftelijke toestemming van Dronefilm uitdrukkelijk verboden.
2. Indien een overtreding inzake artikel 11 lid 1 door Dronefilm wordt geconstateerd zal per gepleegde overtreding een boete van 1.000 Euro in rekening worden gebracht. Daarnaast behoudt Dronefilm zich het recht voor om de overtreding middels een gerechtelijke procedure aanhangig te maken. Hieruit voortvloeiende uitspraak zal voor beide partijen bindend zijn. Een eventueel opgelegde gerechtelijke boete en/of schadevergoeding zal direct opeisbaar zijn.
3. Opdrachtgever vrijwaart Dronefilm voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of enigerlei andere auteursrechtelijke beperkingen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
4. Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in door Dronefilm geleverde producties aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Dronefilm tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Dronefilm, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
6. Alle door Dronefilm eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dronefilm worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
7. Dronefilm behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werk- zaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid.

1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Dronefilm wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. Dronefilm is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Dronefilm is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dronefilm of haar medewerkers.
4. Dronefilm is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Dronefilm is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of redelijkerwijs had kunnen komen van de Dronefilm.
6. Opdrachtgever vrijwaart Dronefilm voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Dronefilm toerekenbaar is.
7. Opdrachtgever vrijwaart Dronefilm voor eventuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit de schending van privacy van derden.

Artikel 13 Ontbinding.

1. Onverminderd het bepaalde onder “Betalingen” wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Recht.

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dronefilm partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Dronefilm KVK- nummer: 35776145
Dronefilm BTW-nummer: NL133542701B01

Kiotoweg 321
3047 BG Rotterdam
Hello@dronefilm.nl